Standardowa i zwiększona dawka BEACOPP Chemioterapia w porównaniu z COPP-ABVD w zaawansowanej chorobie Hodgkina ad

Tymczasowe analizy wykazały skuteczność BEACOPP.14,15 Prezentujemy wyniki końcowej analizy danych z sierpnia 2001 roku. Metody
Pacjenci
Kwalifikujący się pacjenci mieli 15 do 65 lat z nowo rozpoznaną, nieleczoną chorobą Hodgkina w stadium klinicznym IIB lub IIIA w Ann Arbor z dużą masą śródpiersia (więcej niż jedna trzecia maksymalnej średnicy klatki piersiowej) samodzielnie lub w połączeniu ze zmianami pozawęzłowymi lub masywnym zaangażowaniem śledziony (z naciekaniem rozproszonym lub więcej niż pięcioma zmianami ogniskowymi, jak określono za pomocą tomografii komputerowej i ultrasonografii) lub obu; etap IIIA z podwyższoną szybkością sedymentacji erytrocytów (ponad 50 mm na godzinę u pacjentów bezobjawowych i ponad 30 mm na godzinę u pacjentów z objawami B) lub z trzema lub więcej zaangażowanymi obszarami węzłowymi lub obiema; lub Etap IIIB lub IV. Pacjenci musieli mieć wskaźnik Karnofsky ego powyżej 70 procent, być negatywnym dla ludzkiego wirusa niedoboru odporności, być wolnym od współistniejącej choroby, która mogłaby utrudniać leczenie, oraz by wyrazić pisemną świadomą zgodę. Pacjentów zarejestrowano i leczono w 219 szpitalach i gabinetach w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Czechach (wymienionych w Załączniku). Przegląd próbek biopsyjnych przez zespół patologów chłoniaków był obowiązkową częścią protokołu.
Projekt badania
Tabela 1. Tabela 1. Planowane schematy cyklofosfamidu, winkrystyny, prokarbazyny, prednizonu, doksorubicyny, bleomycyny, winblastyny i dakarbazyny (COPP-ABVD) oraz bleomycyny, etopozydu, doksorubicyny, cyklofosfamidu, winkrystyny, prokarbazyny i prednizonu (BEACOPP). Po przeprowadzeniu klinicznej oceny zaawansowania zgodnie z wcześniej opisanymi metodami, 14 pacjentów przydzielono losowo (w sposób scentralizowany, otwarty przez telefon i komputer) do jednego z trzech schematów chemioterapii: osiem cykli COPP na przemian z ABVD; osiem cykli standardowej dawki BEACOPP; lub osiem cykli zwiększonej dawki BEACOPP, z podawaniem filgrastymu od dnia 8 każdego cyklu, aż liczba leukocytów powróci do normy (Tabela 1). Randomizacja była stratyfikowana (tj. Utrzymano równowagę pomiędzy grupami) zgodnie z ośrodkiem uczestniczącym, stadium nowotworu (IIB lub IIIA vs. IIIB lub IV), a także obecność lub brak dużej masy śródpiersia.
W grupie zwiększonego dawkowania BEACOPP dawkę można zmniejszyć w kolejnych cyklach, jeśli z góry określone efekty toksyczne – leukopenia klasy 4 (zagrażająca życiu) przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) przez ponad cztery dni; WHO stopnia 4 małopłytkowość, zakażenie lub zapalenie śluzówki; lub niepożądany efekt, który wymagał dwutygodniowego opóźnienia w leczeniu – wystąpił w danym cyklu.13 Po każdym takim przypadku dawki cyklofosfamidu i etopozydu zmniejszono o jeden poziom w pięciopoziomowej skali od standardowych do zwiększonych dawek; jeżeli efekty toksyczne wystąpiły w dwóch kolejnych cyklach, standardowe dawki stosowano we wszystkich kolejnych cyklach. Stan zaawansowania guza oceniano po czterech i ośmiu cyklach za pomocą badania klinicznego i metod obrazowania lub biopsji właściwych dla miejsca początkowego zajęcia (tomografia komputerowa, ultrasonografia, scyntygrafia kości, biopsja szpiku kostnego lub biopsja wątroby). Po zakończeniu chemioterapii, miejsca początkowej masywnej choroby (o średnicy przynajmniej 5 cm) otrzymały napromienianie 30 Gy, a każdy pozostały guz otrzymał 40 Gy
[więcej w: apteka malbork, włókno szklane zęby, pediatra na telefon białystok ]
[podobne: ile kalorii ma ciasto francuskie, terapia zajęciowa osób starszych, apteka malbork ]