zoz mińsk mazowiecki kościuszki

Modele zostały oszacowane przy użyciu oprogramowania BUGS.26 Wszystkie podane wartości P są oparte na dwustronnych testach. Aby ocenić, czy nasze wyniki były zgodne z zastosowaniem różnych metod określania klinicznej potrzeby angiografii, wykorzystaliśmy również oceny konsensusu oparte na metodach RAND, aby ocenić niedostateczne wykorzystanie angiografii wśród osób, dla których uznano to za klinicznie konieczne. , 17
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wszystkich pacjentów leczonych w systemie opieki zdrowotnej Veterans Affairs (VA) i systemie opłat za usługę Medicare, którzy uzyskali pozwolenie na angiografię zgodnie z wytycznymi American College of Cardiology-American Heart Association ( ACC-AHA) i pacjentów, którzy spełnili kryteria angiografii ACC-AHA Class I. Tabela przedstawia charakterystyki pacjentów, którzy kwalifikowali się do angiografii ponad 12 godzin po wystąpieniu objawów zgodnie z kryteriami ACC-AHA. Pacjenci objęci opieką w systemie VA byli młodsi i rzadziej byli biali niż w systemie opłat za usługi. Pacjenci z VA byli istotnie bardziej niż pacjenci z Medicare mieli wiele współistniejących schorzeń, takich jak nadciśnienie, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca lub zawał mięśnia sercowego. Pacjenci z VA byli również znacznie bardziej podatni niż pacjenci z Medicare, aby spełnić kryteria klinicznie potrzebnej angiografii przed wypisem ze szpitala. Więcej pacjentów w próbce Medicare zostało wstępnie dopuszczonych do szpitali z placówkami kardiochirurgicznymi.
Zastosowanie procedur kardiologicznych i śmiertelności
Tabela 2. Tabela 2. Surowe i dostosowane do wieku częstości występowania zabiegów kardiologicznych i zgonów wśród pacjentów leczonych produktem Medicare i weteranów (VA). Wskaźniki wszystkich zabiegów kardiologicznych podczas pobytu w szpitalu wskaźnikowym były wyższe wśród pacjentów z Medicare niż wśród pacjentów z VA (Tabela 2). Angiografię wykonano u 38,0% pacjentów z VA i 48,8% pacjentów z Medicare (względne ryzyko skorygowane o wiek, 0,69; przedział ufności 95%, 0,66 do 0,73). Podobnie, pacjenci z VA byli rzadziej poddawani rewaskularyzacji podczas przyjmowania indeksu. Gdy badana przerwa została rozszerzona do 90 dni po przyjęciu indeksu i oba źródła danych Medicare i VA zostały użyte do oceny tempa procedur w kohorcie VA, pacjenci z VA pozostali znacznie rzadziej niż pacjenci z Medicare poddawani angiografii lub rewaskularyzacji (tabela 2). ). W związku z tym ani decyzja o zwolnieniu i ponownym przyjęciu pacjentów VA z procedur, ani preferencje pacjentów do opuszczenia systemu VA i poddania się procedurom w ramach finansowania Medicare stanowiły różnice w odsetku procedur między pacjentami VA i Medicare. Skorygowane względem wieku 30- i roczne wskaźniki umieralności nie różniły się istotnie między obiema grupami (tabela 2).
Klinicznie potrzebna angiografia
Tabela 3. Tabela 3. Surowe i skorygowane wiekiem wskaźniki zabiegów kardiologicznych i zgonów wśród pacjentów Medicare i weteranów (VA) w American College of Cardiology-American Heart Association Klasa I. Dwie trzecie pacjentów VA (1104 z 1665) i połowa pacjentów Medicare (10,464 z 19,305) spełniło kryteria klinicznie wymaganej angiografii
[patrz też: implanty dentystyczne, orteza kręgosłupa, szpital rehabilitacji kardiologicznej ]
[patrz też: odbudowa zęba po leczeniu kanałowym, dzienniczek samokontroli cukrzyka, stawianie baniek przeciwwskazania ]