Tworzenie American Junkie: Addiction Research w klasycznej erze kontroli narkotycznej

Użycie opiatów stopniowo wzrastało w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, osiągając szczyt w latach 90. XIX wieku. Kokaina stała się popularna po 1884 roku, a jej wykorzystanie osiągnęło szczyt w pierwszej dekadzie XX wieku. Te wczesne fale używania narkotyków ostatecznie przeszły przez ogół społeczeństwa, ale nadal krążyły wokół osób na marginesie społeczeństwa. Ci użytkownicy byli obarczeni wizerunkiem tego, co Caroline Jean Acker nazywa uzależnionym od heroiny męskim miejskim hustlerem . Continue reading „Tworzenie American Junkie: Addiction Research w klasycznej erze kontroli narkotycznej”

pediatra nowy tomyśl

Inwazyjne zabiegi kardiologiczne, takie jak angiografia, są korzystne dla szpitali, więc zachęty do zwrotu kosztów za usługi doprowadziły konkurujące szpitale do duplikowania usług kardiologicznych1. Inne rodzaje finansowania opieki zdrowotnej, takie jak globalnie zapisane alokacje do sieci dostawców (jak w kanadyjskim system lub Veterans Health Administration), stworzyć odwrotną zachętę – w celu uniknięcia powielania usług poprzez regionalizację2,3 lub konsolidację złożonych lub kosztownych procedur w instytucjach przekazujących. Te bodźce organizacyjne mogą mieć wpływ na opiekę nad pacjentem, ponieważ dostępność procedur kardiologicznych na miejscu wpływa na stosowanie takich procedur4, a liczba zabiegów kardiologicznych w tych systemach opieki zdrowotnej jest niższa niż w systemach typu opłata za usługę . 7 Kluczową kwestią jest to, w jakim stopniu takie różnice w poziomach wykorzystania są powodowane zachętami do świadczenia usług o marginalnym świadczeniu w ramach opieki za usługi lub z powodu ograniczonej dostępności istotnych procedur kardiologicznych w systemach nieopłacających za usługę. Badanie samych wskaźników wykorzystania lub nawet retrospektywna ocena stosowności przeprowadzonych procedur8 nie dostarcza informacji na temat niedostatecznego wykorzystania910 potrzebnych procedur, ponieważ w poprzednich ocenach oceniani są tylko pacjenci poddawani procedurze, a nie ci, którzy kwalifikują się do otrzymania pomocy. Continue reading „pediatra nowy tomyśl”

Przeniesienie wirusa Zachodniego Nilu od dawcy narządowego do czterech biorców przeszczepów

W sierpniu 2002 r. Rozwinęły się gorączka i zmiany stanu psychicznego u biorców narządów od wspólnego dawcy. Nadchodzono do wirusa Zachodniego Nilu poprzez przeszczepianie narządów. Metody
Przeanalizowaliśmy dokumentację medyczną, przeprowadziliśmy wywiady oraz pobraliśmy próbki krwi i tkanek do testów za pomocą różnych testów. Osoby, które oddały krew dawcy narządów i związanych z nimi składników krwi zostały zidentyfikowane i przetestowane na obecność wirusa Zachodniego Nilu. Continue reading „Przeniesienie wirusa Zachodniego Nilu od dawcy narządowego do czterech biorców przeszczepów”

Skuteczność enfuwirtydu u pacjentów zakażonych lekoopornym HIV-1 w Europie i Australii ad 8

Wyniki analiz wrażliwości potwierdzają solidność tej podstawowej odpowiedzi. Wpływ enfuwirtydu był również statystycznie istotny w 24 tygodniu, zgodnie ze wszystkimi kryteriami odpowiedzi wirusologicznej w analizach z wykorzystaniem populacji zamierzonej do leczenia oraz z zachowawczych zasad postępowania z danymi, zgodnie z którymi pacjenci z niewydolnością wirusologiczną i pacjenci, którzy wycofali się z badania, byli uważa się za niezdolnego do leczenia. Ostatnie analizy wskazują, że bezwzględna wielkość odpowiedzi antywirusowej u pacjentów leczonych enfuwirtydem jest największa u osób otrzymujących kombinację enfuwirtydu i co najmniej dwóch leków, na które wirus pacjenta jest wrażliwy.17,18 Zmniejszenie obciążenia wirusem osocza w tygodniu 24 w obu grupach terapeutycznych towarzyszył odpowiedni wzrost liczby komórek CD4 +, ze znacznie większym wzrostem w grupie enfuwirtydu. Biorąc pod uwagę, że pacjenci przystępowali do badania z medianą liczby komórek CD4 + w przybliżeniu 100 komórek na milimetr sześcienny, wzrost liczby komórek CD4 + obserwowany po 24 tygodniach u pacjentów leczonych enfuwirtydem (65,5 komórek na milimetr sześcienny) prawdopodobnie będzie klinicznie istotny. Poziomy odpowiedzi odpowiadające obserwowanym w grupie z enfuwirtydem (42,7% z redukcją .1 log10 kopii RNA HIV-1 na mililitr osocza i 28,4% z mniejszą niż 400 kopii na mililitr w 24 tygodniu) obserwowano w badaniach stosowanie schematów obejmujących więcej niż pięć leków przeciwretrowirusowych z przerwą lub bez przerwania leczenia przed przejściem do schematu badań.16,19 Te wielolekowe schematy bardzo intensywnej terapii przeciwretrowirusowej wymagają wysokiego poziomu zaangażowania pacjenta dla dobrego przestrzegania zaleceń i mogą również wiążą się z większą toksycznością. Continue reading „Skuteczność enfuwirtydu u pacjentów zakażonych lekoopornym HIV-1 w Europie i Australii ad 8”

Skuteczność enfuwirtydu u pacjentów zakażonych lekoopornym HIV-1 w Europie i Australii

Badanie T-20 vs. zoptymalizowanego tylko schematu 2 (TORO 2) porównywało skuteczność i bezpieczeństwo 24-tygodniowego leczenia z inhibitorem fuzji, enfuwirtydem w połączeniu ze zoptymalizowanym schematem leczenia przeciwretrowirusowego, ze skutecznością i bezpieczeństwem samego zoptymalizowanego schematu leczenia w tle. Metody
Pacjenci poprzednio leczono każdą z trzech klas leków przeciwretrowirusowych, udokumentowali oporność na każdą klasę lub oba typy i poziom RNA ludzkiego wirusa upośledzenia odporności typu (HIV-1) co najmniej 5000 kopii na mililitr. Zostały one losowo przydzielone w stosunku 2: 1, aby otrzymać enfuwirtyd (90 mg dwa razy dziennie) plus schemat tła zoptymalizowany za pomocą testów oporności (grupa enfuwirtydowa) lub sam schemat tła (grupa kontrolna).
Wyniki
Spośród 512 pacjentów poddanych randomizacji, 335 w grupie enfuwirtydu i 169 w grupie kontrolnej otrzymywało co najmniej jedną dawkę badanego leku i miało co najmniej jeden dodatkowy pomiar RNA HIV-1 w osoczu. Continue reading „Skuteczność enfuwirtydu u pacjentów zakażonych lekoopornym HIV-1 w Europie i Australii”

Rak płuc i narażenie na dym tytoniowy w gospodarstwie domowym

Dr Janerich i jego koledzy (wydanie 6 września) opisują znacznie zwiększone ryzyko raka płuc (iloraz szans, 2,07; przedział ufności 95%, 1,16 do 3,68) u mężczyzn i kobiet, którzy nigdy nie palili, ale byli narażeni na dym tytoniowy dla 25 lub więcej lat palacza w okresie dzieciństwa i dorastania. Chociaż nie było statystycznie istotnego wzrostu ryzyka dla wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy nigdy nie palili, którzy byli narażeni podczas dzieciństwa i dorastania, autorzy sugerują, że narażenie na środowiskowy dym tytoniowy we wczesnym okresie życia zwiększa ryzyko raka płuc.
Tabela 1. Tabela 1. Relacja narażenia dzieciństwa na środowiskowy dym tytoniowy i ryzyko raka płuc u osób, które nigdy nie były wędzone, w 11 badaniach. Continue reading „Rak płuc i narażenie na dym tytoniowy w gospodarstwie domowym”

Jednolite wymagania dla rękopisów przedkładanych do czasopism biomedycznych ad 10

Umieść zdjęcia i folie w oddzielnej, ciężkiej papierowej kopercie. Do rękopisów należy dołączyć list motywacyjny podpisany przez wszystkich współautorów. Musi to obejmować (a) informacje o wcześniejszej lub podwójnej publikacji lub przedłożeniu w innym miejscu jakiejkolwiek części pracy, jak zdefiniowano wcześniej w niniejszym dokumencie; (b) oświadczenie o powiązaniach finansowych lub innych, które mogą prowadzić do konfliktu interesów; (c) oświadczenie, że manuskrypt został przeczytany i zatwierdzony przez wszystkich autorów, że spełniono wymogi dotyczące autorstwa, jak określono wcześniej w niniejszym dokumencie, a ponadto, że każdy współautor uważa, że rękopis stanowi uczciwą pracę; oraz (d) nazwisko, adres i numer telefonu odpowiadającego autora, który jest odpowiedzialny za komunikowanie się z innymi autorami na temat korekt i ostatecznego zatwierdzenia dowodów. List powinien zawierać wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być pomocne dla redaktora, takie jak rodzaj artykułu w danym dzienniku, który reprezentuje rękopis oraz czy autor (autorzy) będzie skłonny pokryć koszty reprodukcji kolorowych ilustracji.
Manuskryptowi muszą towarzyszyć kopie wszelkich zezwoleń na powielanie opublikowanych materiałów, wykorzystywanie ilustracji lub zgłaszanie wrażliwych informacji osobistych osób możliwych do zidentyfikowania lub nazywanie osób za ich wkład. Continue reading „Jednolite wymagania dla rękopisów przedkładanych do czasopism biomedycznych ad 10”

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych i zaniedbań u hospitalizowanych pacjentów – wyniki badań lekarskich na Harvardzie cd

Obliczyliśmy wszystkie procenty i prognozy populacji przy użyciu wag selekcyjnych, dostosowanych zgodnie z powyższym opisem. Użyliśmy pakietu oprogramowania SESUDAAN do obliczenia błędów standardowych.19 Znaczenie różnic w stawkach zostało przetestowane ze statystyką Wald. Dla pięciu grup wiekowych obliczyliśmy surowy odsetek zdarzeń niepożądanych i stawkę bezpośrednio znormalizowaną, aby kontrolować nieodłączne ryzyko, że dana diagnoza może spowodować zdarzenie niepożądane. Standaryzowaliśmy stawkę za pomocą czterech kategorii ryzyka uzyskanych w następujący sposób. Trzech lekarzy-opiekunów indywidualnie oceniło wszystkie 470 DRG w skali od do 6, odzwierciedlając ich przekonanie, że DRG jest najbardziej (6) lub najmniej (1) prawdopodobnie, z przyczyn klinicznych, związane z niepożądanym zdarzeniem. Continue reading „Częstość występowania zdarzeń niepożądanych i zaniedbań u hospitalizowanych pacjentów – wyniki badań lekarskich na Harvardzie cd”

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych i zaniedbań u hospitalizowanych pacjentów – wyniki badań lekarskich na Harvardzie

W ciągu ostatniej dekady odnotowywano stały wzrost liczby skarg dotyczących nadużyć skierowanych przeciwko świadczeniodawcom usług zdrowotnych1,2 oraz odszkodowań pieniężnych przyznanych powodom3-5. Wzrost ten spowodował liczne programy państwowe mające na celu zmniejszenie liczby skarg i roszczeń. zachęcać usługodawców do opracowywania inicjatyw w zakresie jakości opieki.6,7 Zwolennicy reformy tortur twierdzą, że istniejący system nieuczciwych postępowań sądowych jest nieefektywny w zakresie rekompensowania pacjentom poszkodowanym przez praktykę lekarską i zniechęcania do świadczenia opieki o niskiej jakości, która jest czasami odpowiedzialna za obrażenia.8 Inni bronią roli procesów sądowych9. Debaty te prawdopodobnie będą kontynuowane, nawet gdy wskaźniki roszczeń zaczną spadać Kontrowersje wokół cnót sporów sądowych związanych z błędami zwyczajowymi występują bez wielu empirycznych informacji na temat epidemiologii złej jakości opieki i jatrogennych obrażeń. Najczęściej cytowane szacunki częstości występowania jatrogennych uszkodzeń i niespełniających norm zostały opracowane ponad 10 lat temu.11 Inne przeglądy lekarzy w celu zidentyfikowania niskiej jakości opieki lub zdarzeń niepożądanych zostały ograniczone do próbek nie-losowych o znacznie mniejszej liczbie zapisów.12, 13
Aby zaspokoić zapotrzebowanie na informacje empiryczne, podjęliśmy badanie Harvard Medical Practice Study. Continue reading „Częstość występowania zdarzeń niepożądanych i zaniedbań u hospitalizowanych pacjentów – wyniki badań lekarskich na Harvardzie”

Wywołane glukozą zmęczenie wysiłkowe w niedoborze fosfofruktokinaz mięśni cd

Stosunek wentylacji do poboru tlenu i stosunku wymiany oddechowej obliczono na podstawie danych dotyczących wymiany gazowej. Pojemność minutową serca mierzono nieinwazyjnie zgodnie z techniką ponownego oddychania acetylenowego według Triebwasser i wsp.18, jak opisano wcześniej.19 Systemową różnicę w tętniczo-żylnym tlenku obliczono z równania Ficka – tj. Przez podzielenie poboru tlenu (w mililitrach) przez rzut minutowy serca. (w decylitrach). Częstość akcji serca monitorowano w sposób ciągły za pomocą zapisów elektrokardiograficznych; stawka zarejestrowana podczas ostatniej minuty ćwiczeń była skorelowana z innymi odpowiedziami na ćwiczenia. Continue reading „Wywołane glukozą zmęczenie wysiłkowe w niedoborze fosfofruktokinaz mięśni cd”