Rak piersi i jajnika ad 7

Z oryginalnych 25 000 genów w tablicy 70 zidentyfikowano jako mających największą dokładność w przewidywaniu nawracającej choroby. Kiedy guzy zostały posortowane na podstawie tego mniejszego zestawu genów, mniej niż 10 procent guzów w grupie złego rokowania było błędnie klasyfikowane. Porównawcza analiza wieloczynnikowa z wykorzystaniem klinicznych czynników prognostycznych, które obejmowały ocenę stopnia nowotworu, wielkość guza, obecność lub brak inwazji naczyniowo-limfatycznej, wiek pacjentów i stan nowotworowego receptora estrogenu, wykazała, że w porównaniu z sygnaturą ekspresji genów dobrego rokowania, osoby ubogie – profil mikromacierzy prognostycznej był niezależnym czynnikiem predykcyjnym nawrotów, z ilorazem szans 18 (przedział ufności 95%, od 3 do 94). To podejście zostało teraz przetestowane u 295 kolejnych pacjentów z stadium I lub II raka piersi. 41 Z tych, 180 miało zły profil rokowania, a 115 miało dobry profil rokowania. Dziesięć lat po rozpoznaniu raka piersi prawdopodobieństwo pozostawania bez przerzutów wyniosło 51% wśród kobiet o złym rokowaniu i 85% wśród osób z dobrym rokowaniem. Dane te dostarczają przekonujących dowodów, że program genetyczny komórki rakowej podczas diagnozy definiuje jej zachowanie biologiczne wiele lat później, odrzucając konkurencyjną hipotezę, że zmiany genetyczne wywołujące rozwój choroby przerzutowej są nabywane w komórkach szczątkowych po leczeniu uzupełniającym. Kliniczne leczenie wrodzonej podatności na raka piersi i jajnika
Opracowano kilka modeli obliczeniowych, aby przewidzieć ryzyko wystąpienia raka piersi u poszczególnych kobiet, w tym jeden, w którym dominującym czynnikiem ryzyka jest wywiad rodzinny. Model ten, opracowany przez Clausa i jego współpracowników i opublikowany jako seria tabel, z których mogą skorzystać klinicyści, 42 opiera się na liczbie i stopniu pokrewieństwa członków rodziny z rakiem piersi i ich wiekiem w momencie rozpoznania. Jednak model ten nie dostarcza szacunków prawdopodobieństwa, że dana kobieta będzie miała mutację linii zarodkowej w BRCA1 lub BRCA2. W kilku badaniach zidentyfikowano czynniki, które są związane ze zwiększonym prawdopodobieństwem, że zostanie zidentyfikowana mutacja BRCA1 lub BRCA2, w tym rak piersi o wczesnym początku, występowanie raka piersi i jajnika u tej samej kobiety, historia członków rodziny mężczyzn z rakiem piersi i żydowskie pochodzenie aszkenazyjskie. Te cechy zostały również uwzględnione w modelach predykcyjnych zaprojektowanych do użytku przez klinicystów.43-45
Testowanie mutacji linii zarodkowej w BRCA1 i BRCA2 jest ważnym narzędziem do przewidywania ryzyka zachorowania na raka piersi i opracowywania strategii postępowania. Po zidentyfikowaniu takich mutacji zalecamy kobietom wybór między coroczną mammografią przesiewową a mastektomią profilaktyczną, która znacząco zmniejszyła ryzyko raka piersi w małym retrospektywnym badaniu nosicieli mutacji. 46 Zalecamy, aby kobiety, które wybiorą nadzór, zbadały również możliwość udziału w badaniu klinicznym oceniającym przydatność obrazowania metodą rezonansu magnetycznego do badań przesiewowych kobiet wysokiego ryzyka. W kilku badaniach wykazano, że u kobiet z mutacjami BRCA1 i BRCA2 z linii płciowej nowotwory sutka mogą występować jako raki odstępowe47, a standardowe mammografy są bardziej prawdopodobne niż u kobiet z niskim lub umiarkowanym ryzykiem.48-50
W odniesieniu do ryzyka wystąpienia raka jajnika u nosicieli mutacji BRCA1 i BRCA2, stanowczo zalecamy, aby takie kobiety poddano profilaktycznym usunięciu jajników zaraz po ukończeniu przez nie okresu rodzenia, ponieważ nie wykazano, by jakikolwiek reżim nadzoru zmniejszał odsetek kobiet, które otrzymały diagnoza zaawansowanej choroby
[więcej w: odchudzanie nad morzem, nfz wrocław sanatoria lista oczekujących, pediatra na telefon białystok ]
[patrz też: zatoxin pulmo, orteza kręgosłupa, hcv cena ]