Rak piersi i jajnika ad 6

W pierwszym takim badaniu Perou i współpracownicy użyli mikromacierzy cDNA zawierającej 8000 genów do oznaczania 65 próbek biopsji piersi, głównie inwazyjnych raków sutka.35 Być może nie jest zaskakujące, że stan receptora estrogenu był kluczowym czynnikiem prognostycznym wyniku i odpowiedzi na leczenie, z Ogniska receptora estrogenu i rdzenia regulatorowego są pierwszymi pierwiastkami potrzebnymi do połączenia tych guzów. Ponadto profil nowotworów nadeksprymujących ERBB2 był łatwy do zidentyfikowania. Tak więc, rozpoznane gromady pierwotne to guzy, które eksprymują receptor estrogenu i mają wzór ekspresji genów w świetle lumina, guzy, które nie eksprymują receptora estrogenu i mają wzór ekspresji komórek mioepitelialnych, guzy, które nadeksprymują ERBB2 i czwartą grupę nowotwory gromadzące się w normalnej tkance piersi. Niedawno Hedenfalk i współpracownicy sugerowali, że profilowanie transkrypcyjne może również dokładnie różnicować raki piersi z mutacjami w linii płciowej w BRCA1 lub BRCA2 od tych bez takich mutacji, co może ułatwić identyfikację rodzin wysokiego ryzyka na podstawie fenotypowania molekularnego , a także zidentyfikować charakterystyczne różnice molekularne, które mogą być przydatnymi celami klinicznymi do terapii ukierunkowanej. 36 Raki jajników poddano profilowaniu transkrypcyjnemu z podobnymi wynikami. W jednej serii, 27 surowiczych brodawkowatych raków jajnika i 3 próbki normalnej tkanki jajnika poddano profilowaniu ekspresji genów z macierzami opartymi na oligonukleotydach reprezentującymi ponad 6000 ludzkich genów.37 Normalna tkanka jajników była wyraźnie odróżniająca się od tkanek złośliwych, a trzy typy nowotworów były zidentyfikowane. Pierwszy podtyp skupiał się z prawidłową tkanką i był dobrze różnicowany na konwencjonalnych analizach histologicznych. Druga grupa charakteryzowała się ekspresją genów z domieszanych komórek zrębu i infiltracji limfocytów. Chociaż profil ten może reprezentować losową domieszkę typów komórek, może również reprezentować odpowiedź immunologiczną na nowotwór, jak sugerują ostatnio Zhang i współpracownicy38. Trzecia grupa nowotworów miała wysoki poziom ekspresji genów związanych z cyklem komórkowym , najprawdopodobniej odzwierciedlający wysoki wskaźnik proliferacji. Ponad połowa guzów w tej grupie była słabo zróżnicowana na podstawie analizy histologicznej. Które z genów ulegających różnej ekspresji w tej i innych seriach reprezentują podstawowe przyczyny transformacji nowotworowej, a nie markery progresji, nie są znane, ale muszą zostać określone w celu odróżnienia markerów diagnostycznych od celów terapeutycznych.
Mikromacierze zostały również wykorzystane do pokazania, w jaki sposób profil ekspresji może się zmienić, gdy komórki nowotworowe rozwijają oporność na terapię opartą na doksorubicynie39. W tych eksperymentach zestaw genów, które przejściowo ulegały nadekspresji po początkowej ekspozycji na doksorubicynę, obejmował podgrupę genów, które stały się konstytutywnie nadmiernie eksprymowane, ponieważ rozwinęła się oporność na doksorubicynę. Te eksperymenty, choć dopiero początek tego, co będzie zasadniczą zmianą w onkologii molekularnej dzięki rozszyfrowaniu sekwencji ludzkiego genomu, pokazują siłę tego podejścia.
W prawdopodobnie najobszerniejszym i najbardziej pouczającym badaniu do tej pory profile ekspresji 117 pierwotnych raków sutka zostały porównane ze znanymi markerami prognostycznymi i wynikiem klinicznym co najmniej pięć lat po diagnozie.40 Profilowanie ekspresji przy użyciu 25 000 genów rozdzieliło guzy na dwie części. grupy, w których odległe przerzuty rozwinęły się w 34 procentach w ciągu pięciu lat i jeden, w którym przerzuty rozwinęły się w 70 procentach po pięciu latach
[patrz też: odbudowa zęba po leczeniu kanałowym, periodontolog wrocław, medycyna pracy bydgoszcz ]
[patrz też: moringa kapsułki, deslodyna, implanty dentystyczne ]