Nietypowy wariant choroby Fabryego z objawami zamkniętymi w mięśniu sercowym

CHOROBA FABRY to zaburzenie recesywne sprzężone z chromosomem X, wynikające z niedostatecznej aktywności hydrolazy lizosomalnej .-galaktozydazy A.1-3. Defekt enzymatyczny prowadzi do postępującej akumulacji obojętnych glikosfingolipidów z końcowymi resztami .-galaktozylowymi (szczególnie globotriaozyloceramid) w lizosomach komórki śródbłonka naczyniowego i komórki mięśni gładkich w całym ciele. U klasycznie dotkniętych mężczyzn, którzy nie mają wykrywalnej aktywności .-galaktozydazy A, wystąpienie objawów choroby występuje w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania i charakteryzuje się ciężkimi akropresjami, angiokeroma, zmętnieniem rogówki i niedotlenieniem. Objawy kardiologiczne są wynikiem nagromadzenia globotriazyloceramidu w miocytach, co prowadzi do niewydolności mięśnia sercowego; w komórkach śródbłonka naczyń wieńcowych, co prowadzi do zawału mięśnia sercowego; oraz w fibroblastach zastawkowych, prowadzących głównie do niedomykalności mitralnej.4-10 Opisano przerostową kardiomiopatię obstrukcyjną i rozwój wzorca rozszerzonej kardiomiopatii.11,12 Objęte hemizygotami mogą mieć dławicę piersiową, krótki odstęp PR, 13 zmian odcinka ST, 14 lub wszystkie trzy funkcje. Przebieg choroby postępuje, a wraz z wiekiem mogą wystąpić powikłania choroby naczyń wieńcowych, nerek lub mózgu u mężczyzn. Przed wprowadzeniem przeszczepienia nerki i hemodializy średnia wieku osób z hemizyzmami po śmierci (zwykle spowodowanych niewydolnością nerek) wynosiła 41 lat.1 Po skutecznym leczeniu niewydolności nerek kolejne objawy choroby wynikają z powoli postępującej infiltracji mięśnia sercowego. Natomiast mężczyźni z nietypowymi wariantami zaburzenia, którzy mają resztkową aktywność .-galaktozydazy A, są bezobjawowi lub mają łagodne objawy.1,15-21. Heterozygotyczne samice nosicieli genu wywołującego chorobę zwykle nie wykazują żadnych objawów ani minimalnego zaangażowania w chorobę. mieć normalną żywotność. Zgłaszamy wariant choroby Fabry ego, który najwyraźniej ogranicza się do mięśnia sercowego. U pacjentki wystąpiła niewyjaśniona dławica piersiowa, normalne tętnice wieńcowe i ustalenia hemodynamiczne oraz typowe inkluzje lizosomalne w próbce z biopsji endomiokardialnej, ale żadne z innych patologicznych lub klinicznych objawów choroby. Niedawna izolacja i sekwencjonowanie pełnej długości komplementarnego DNA i całej sekwencji genomowej kodującej ludzką .-galaktozydazę A22,23 ułatwiły scharakteryzowanie uszkodzeń molekularnych powodujących klasyczne i odmienne formy.24-27 Stosując te techniki, zidentyfikowaliśmy misję mutacja w eksonie 6 genu .-galaktozydazy A, która zakodowała enzym z resztkową aktywnością u tego atypowego pacjenta z izolowaną chorobą mięśnia sercowego.
Opis przypadku
Proband, 54-letni mężczyzna, został przyjęty do szpitala z powodu dławicy crescendo, która wystąpiła w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Ból został uleczony przez nitroglicerynę. Przez cztery tygodnie przed przyjęciem miała miejsce historia przeziębienia . Przez 13 lat łagodna alergiczna astma oskrzelowa bez powikłań oddechowych była leczona teofiliną (500 mg dziennie), fenoterolem (1,2 mg dziennie) i kromoglikanem sodu (40 mg dziennie przez nebulizator). Czynnikami ryzyka choroby wieńcowej były hiperlipidemia, cukrzyca (leczona wyłącznie dietą) oraz wątpliwa historia nadciśnienia układowego
[patrz też: pierwsza pomoc przedmedyczna testy, olx pl rybnik, stawianie baniek przeciwwskazania ]