Nietypowy wariant choroby Fabryego z objawami zamkniętymi w mięśniu sercowym cd

Dalsze epizody dusznicy bolesnej nie wystąpiły. Druga biopsja skóry, przeprowadzona podczas niedawnej operacji obustronnego zespołu cieśni nadgarstka, nie ujawniła ultrastrukturalnych dowodów choroby Fabry ego. Nie rozwinęły się angiokeroma lub zmętnienia rogówki, a czynność nerek pozostała prawidłowa (stężenie kreatyniny, 110 .mol na litr [1,2 mg na decylitr], klirens kreatyniny,> 1,7 ml na sekundę [100 ml na minutę] na 1,73 m2), prawie normalne wydalanie białka do 0,31 g na dzień). Badanie echokardiograficzne dało prawidłowe wyniki, z wyjątkiem łagodnego przerostu lewej komory. Test wysiłkowy (100 W) nie wykazał dławicy piersiowej ani depresji odcinka ST. Film w klatce piersiowej był normalny. Biopsja nerki została odrzucona przez pacjenta. Metody
Linie komórkowe
Próbki skóry i próbki krwi obwodowej uzyskano od probanta i członków jego rodziny za ich świadomą zgodą. Hodowane linie komórkowe fibroblastów i limfoblastów zostały ustalone i utrzymywane zgodnie ze standardowymi technikami.24
Badania morfologiczne
Tkankę otrzymaną do badania mikroskopowego światłem utrwalono w formalinie i zatopiono w parafinie, a skrawki wybarwiono hematoksyliną i eozyną. W przypadku mikroskopii elektronowej próbki utrwalono w aldehydie glutarowym (6,25%), dodawano w 2% zbuforowanym roztworze kwasu osmowego przez dwie godziny i osadzano w Epon. Skrawki seryninowe wybarwiono błękitem metylenowym II, a przekroje ultracienkie barwi się kontrastowo octanem uranu i cytrynianem ołowiu.
Badania biochemiczne i molekularne
Poziomy aktywności .-galaktozydazy A w osoczu i źródłach komórek określono za pomocą fluorogennego substratu metyloumbeliferylo-a-D-galaktopiranozydu (Genzyme, Cambridge, MA) .3 Jedną jednostką aktywności enzymatycznej jest ilość wymagana do hydrolizy nmola substrat na sekundę w warunkach testu. Normalną i resztkową aktywność .-galaktozydazy A w 108 hodowanych limfoblastach częściowo oczyszczono przez chromatografię powinowactwa 28 dla badań kinetyki, stabilności i immunologicznych. Termostabilność określono przez inkubację enzymu z ludzką albuminą surowicy (1 mg na mililitr) w 40 ° C i pH 4,6 w 0,2 M octanie sodu lub w 40 ° C i pH w 0,1 M buforze HEPES (Calbiochem-Behring, La Jolla). , Kalifornia). Zastosowano monospecyficzne przeciwciała królicze przeciwciało przeciw .-galaktozydazie A (50 ng) w celu oszacowania ilości białka enzymu .-galaktozydazy A przez immunoprecypitację standardowej ilości (0,26 jednostki) częściowo oczyszczonej aktywności .galaktozydazy A z limfoblastów probanda i osobnika normalnego .29 Całkowite białko mierzono za pomocą testu fluoreskalinowego.28 Obojętne glikosfingolipidy mierzono zgodnie z opisem.
Analizy hybrydyzacji Southern i Northern przeprowadzono tak, jak opisano uprzednio. [233] 33 Pierwszorzędowe komplementarne DNA poddano odwrotnej transkrypcji z około 10 .g całkowitego RNA, wyizolowano z limfoblastów probanda, 32,33 za pomocą zestawu do syntezy cDNA BRL (Bethesda Research). Laboratories, Gaithersburg, Md.). Cały komplementarny DNA .-galaktozydazy A amplifikowano przez łańcuchową reakcję polimerazy34 w dwóch zachodzących na siebie fragmentach przy użyciu dwóch zestawów starterów: starter sensowny zestawu był 5 -ACTACTGAATTCGCTGCTCGGTCACCGTG-3 , a starter antysensowny był 5 -ATGTACGTCGACAGATGTCCAGTCCAAGATAC-3 ; starterem o ustalonym znaczeniu był 5 -ACTACTGAGCTCCAATTATACAGAAATCCGACAGT-3 , a starterem antysensownym był 5 -GTCATGGTCGACCTTTTAATGACATCTGC-3
[podobne: orteza kręgosłupa, usg tarczycy szczecin, pierwsza pomoc przedmedyczna testy ]