Nietypowy wariant choroby Fabryego z objawami zamkniętymi w mięśniu sercowym ad 5

W porównaniu z oczyszczonym prawidłowym enzymem, resztkowy enzym w probandzie był wyraźnie mniej stabilny po inkubacji wstępnej w 40 ° C przy optymalnym pH dla enzymu, 4,6 połowa, 37 vs. 12 minut) lub przy pH 7,4. (połowa czasu, 52 vs. 10 minut). Ponadto oczyszczona aktywność resztkowa miała nieco wyższą pozorną wartość Km (stała Michaelisa) niż oczyszczony normalny enzym (3,8 vs. 2,8 mM) w kierunku fluorogennego substratu. Badania immunoprecypitacji wykazały, że zmniejszona aktywność w probandzie wynikała ze zmniejszenia ilości białka enzymatycznego. Poziom globotriazyloceramidu w osoczu w probandzie był tylko nieznacznie wyższy niż poziomy u jego nienaruszonych pełnych i pół braci, które wielokrotnie uznawano za większe niż górna granica normy (Tabela 1). Ponadto, stężenie globotriazyloceramidu w osadzie moczowym z probanda było tylko nieznacznie wyższe niż normalny zakres, co sugeruje, że tylko niskie poziomy substratu były obecne w nerce39. Figura 2. Figura 2. Częściowa sekwencja DNA .-galaktozydazy A Exon 6, wskazująca przejście A-do-G w nukleotyd 886 (M296V). Analizy hybrydyzacji Southern i Northern nie wykazały żadnych przegrupowań genów A-galaktozydazy typu A oraz normalnej wielkości i obfitości transkryptu (dane nie pokazane). Dlatego, w celu zidentyfikowania przypuszczalnej mutacji punktowej lub małej insercji lub delecji, całkowity komórkowy RNA wyizolowano z limfoblastów probanda, a informacyjny RNA .-galaktozydazy A poddano odwrotnej transkrypcji za pomocą startera odpowiadającego końce 3 transkryptu, a następnie komplementarny DNA był specyficznie amplifikowany w dwóch zachodzących na siebie fragmentach przez łańcuchową reakcję polimerazy. Jak pokazano na Figurze 2, sekwencjonowanie nukleotydowe niezależnych subklonów pGEM-4Z zawierających produkty reakcji łańcuchowej polimerazy ujawniło przejście A-do-G przy nukleotydzie 886 w eksonie 6 sekwencji kodującej we wszystkich klonach, które przewidywały metionineto-walinę. substytucja przy reszcie 296 (oznaczona M296V). Ta mutacja missense została potwierdzona w genomowym DNA przez amplifikację reakcji łańcuchowej polimerazy i bezpośrednie sekwencjonowanie regionu egzonowego obejmującego ten nukleotyd, jak również przez analizę dot-blot przy użyciu oligonukleotydów specyficznych dla allelu (dane nie pokazane). Przejście A-do-G w nukleotydie 886 było obecne w probandzie, ale normalna sekwencja została znaleziona u obu jego braci. Wspomagana komputerowo analiza 37, 27 reszt 276 do 316 podjednostki .-galaktozydazy A przewiduje, że podstawienie metionina-walina (M296V) zastąpi region losowej cewki motywem pofałdowanej kartki w strukturze wtórnej enzymu .
Dyskusja
Nietypowe warianty choroby Fabry ego o wystarczającej resztkowej aktywności .-galaktozydazy A w celu zapobiegania lub znacznego opóźnienia głównych objawów choroby opisano wcześniej.15-21 Pierwsze zgłoszone warianty zaobserwowano u pacjentów, którzy nie mieli angiokeratomii, cech dermatologicznych choroba.15-17 Następnie obserwowano warianty z minimalnymi lub zasadniczo brakiem objawów klinicznych. Na przykład, dwóch niepowiązanych mężczyzn i 42 lat) opisanych osobno11,15,19 nie miało angiokeratomii, zmętnień rogówki, akroporfii, niedotlenienia lub choroby serca, ale miało białkomocz, który prowadził do biopsji nerkowych i ultrastrukturalnych wyników choroby Fabry ego.
[przypisy: olx pl rybnik, zatoxin pulmo, olx myślibórz ]